BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30-34 01 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 10 10 0 0
2 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30-25 14 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล1 (ชุมชนบ้านข่วงเป่าเหนือ)? ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 23 23 0 0
3 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30-20 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 19 19 0 0
4 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30-24 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 เทศบาลท่าข้าม อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 20 20 0 0
5 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30-18 27 กรกฎาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 0 17 0 0
6 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30-13 15 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อบต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 25 25 0 0