BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 94 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 18 17 1 0
2 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 93 30 สิงหาคม 2561 03 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 0 11 4 0
3 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 36 01 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนตาล (หลังเก่า) จังหวัดมุกดาหาร 25 15 10 0