BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 338 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.9 บ้านสนามชัย ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร 18 18 0 0
2 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 342 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อ.ศรีเมืองใหม่ 19 19 0 0
3 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 343 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อ.ศรีเมืองใหม่ 19 19 0 0
4 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 253 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ 18 18 0 0