BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 7 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 19 19 0 0
2 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี 23 21 2 0
3 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 15 15 0 0
4 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 19 19 0 0