BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 17 16 1 0
2 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 22 22 0 0
3 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 22 22 0 0
4 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 20 20 0 0
5 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 22 21 1 0