BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ รุ่นที่ 2 03 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 16 16 0 0