BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 33 12 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) 16 16 0 0
2 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 4 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 15 15 0 0
3 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 32 24 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) 0 14 0 0
4 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 12 12 0 0
5 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 31 16 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 15 15 0 0
6 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 11 14 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(หลวงพ่อทวีศักดิ์)พื้นที่ 5 16 15 1 0
7 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 4 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 15 15 0 0
8 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 10 07 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.(หลวงพ่อทวีศักดิ์)พื้นที่ 5 17 15 2 0
9 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 3 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) 12 12 0 0