BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ กปร 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี อ.เมือง 25 25 0 0