BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 20 14 6 0