BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 3 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 20 16 4 0
2 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ห้องฝึกอบรม วัดบ้านหนองแสง ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 20 19 1 0
3 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 20 14 6 0