BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 101 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 กศน.อ.กันทรลักษ์ 21 21 0 0
2 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 84 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 16 16 0 0