BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 193 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 กศน.อ.กันทรลักษ์ 17 17 0 0
2 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 187 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 กศน.อ.กันทรลักษ์ 14 14 0 0
3 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 101 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 กศน.อ.กันทรลักษ์ 21 21 0 0
4 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 84 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 16 16 0 0