BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 4 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 18 12 6 0
2 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 3 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 18 12 6 0
3 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 2 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 20 19 1 0
4 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 1 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 20 16 4 0