BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 21 21 0 0
2 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี 18 18 0 0
3 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 23 23 0 0
4 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 สนพ.นนทบุรี 25 25 0 0