BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 5 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน 8 8 0 0
2 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 16 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 9 9 0 0
3 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 (พ.ท.1) 17 17 0 0
4 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 7 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการแรงงาน ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน 19 19 0 0
5 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 14 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน (พีื้นที่ 1) 0 21 0 0
6 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 13 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 17 17 0 0
7 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 11 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(หนองจอก) 0 0 0 0
8 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 12 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 13 12 1 0
9 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 6 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 17 17 0 0
10 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 1 02 มิถุนายน 2561 04 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 20 19 1 0