BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 10 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านโคกพะยอม ม.2 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 24 21 3 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 8 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านเจาะไอร้อง หมู่ที่ 1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 20 18 2 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 9 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 20 20 0 0
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.12 บ้านทอนนาอีม ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 20 20 0 0