BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 202 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ที่ ตาดีกา มัสยิดยาแมะ ม.3 บ้านตาราแดะ ต.บันนังสาเร็ง อ.เมือง จ.ยะลา วีดา มูยุ 21 15 6 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 204 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ณ มัสยิดมานารูลอิสลาม ม.3 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 20 14 6 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 157 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.บือมัง อ.รามัน จังหวัดยะลา 24 23 1 0
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 155 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.บือมัง อ.รามัน จังหวัดยะลา 20 20 0 0
5 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 117 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ม.11 (ร.ร.ตาดีกา) ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา นางนิตยา ลายลา 22 19 3 0
6 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 120 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 20 15 5 0
7 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 124 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการ ชรบ. ม.1 บ้านพงยือไร ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จังหวัดยะลา 21 19 2 0
8 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 103 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 มัสยิดนูรุลอิสลาม ม.6 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 22 21 1 0
9 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 104 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงคื ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา วีดา มูยุ 21 16 5 0
10 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 75 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ลานเอนกประสงค์มัสยิดอัลริดวาน ม.6 ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 0 20 2 0
11 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 76 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.สะเตงนอก อ.เมืิอง จ.ยะลา 0 21 1 0
12 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 77 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 มัสยิดบ้านบาโงบาแด ม.5 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 0 20 3 0
13 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 78 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 มัสยิดกำปงบูเก๊ะ ม.8 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 0 22 0 0
14 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 23 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์มัสยิดยาแมะบ้านควน ม. 5 ต.พร่อน อ.เมือง จ.ยะลา 23 19 4 0