BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 28 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรมเบเกอรี่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง 25 24 1 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 29 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ณ โรงอาหาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง 28 20 8 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 30 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 31 17 14 0
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 23 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรมเบเกอรี่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง 22 19 3 0
5 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 22 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรมเบเกอรี่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง 19 15 4 0
6 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 27 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ณ โรงอาหาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 30 30 0 0
7 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 26 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 30 30 0 0
8 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 21 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรมเบเกอรี่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง 22 14 8 0
9 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 20 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวเขา ม.9 ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล 25 24 1 0
10 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 18 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 0 18 6 0
11 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 19 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรมเบเกอรี่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง 0 18 4 0
12 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 15 16 สิงหาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายสมจิตร กาญจนโรจน์ 26 26 0 0
13 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 16 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรมเบเกอรี่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง พัชญา ไมหมาด 24 17 7 0
14 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 14 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายสมจิตร กาญจนโรจน์ 24 23 1 0
15 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 12 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ม.7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายสมจิตร กาญจนโรจน์ 24 20 4 0
16 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 13 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรมเบเกอรี่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นางสาวจุฑารัตน์ บิลังโหลด 23 21 2 0
17 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายสมจิตร กาญจนโรจน์ 23 23 0 0
18 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 11 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ห้องอบรมเบเกอรี่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง นางสาวจุฑารัตน์ บิลังโหลด 24 21 3 0
19 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายสมจิตร กาญจนโรจน์ 21 18 3 0
20 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 8 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเบเกอรี่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล นางดรรชนี จางวาง 24 24 0 0
21 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ห้องเบเกอรี่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล นางดรรชนี จางวาง 23 22 1 0
22 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 6 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล นางดรรชนี จางวาง 26 26 0 0
23 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล นางดรรชนี จางวาง 20 18 2 0
24 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 3 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล นางดรรชนี จางวาง 25 24 1 0
25 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล นางดรรชนี จางวาง 22 22 0 0
26 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล นางดรรชนี จางวาง 25 24 1 0