BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 14 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 12 12 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 12 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ อบต.ท่าชะมวง ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 24 24 0 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 11 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 มัสยิดเขาเขียว ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 17 17 0 0
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 9 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 18 18 0 0
5 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ร้านพีชเบเกอรี่ ถ.นวลแก้วอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 19 19 0 0
6 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 22 22 0 0
7 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 6 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ร้านพีชเบเกอรี่ ถ.นวลแก้วอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 21 21 0 0
8 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์มัสยิด ม.5 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 16 16 0 0
9 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ที่ทำการสัจจะ ม.8 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 20 17 3 0
10 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 07 มิถุนายน 2561 09 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 21 21 0 0