BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ กมฐ 16 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ รร.วัดกาญจนาราม ต.กะแดะ 11 11 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ ฟฟ 17 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 อาคารกาญจนาภิเษกที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย อ.เกาะสมุย 27 27 0 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ ฟฟ 15 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 อาคารกาญจนาภิเษกที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย อ.เกาะสมุย 0 28 0 0
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ ธบ 27 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดวชิระประดิษฐ์ ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ 20 20 0 0
5 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ ธบ 26 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ 20 20 0 0
6 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ ธบ 25 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ศาลา ม.4 ต.เขาวง อ.บ้านนตาขุน 25 23 2 0
7 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ ปส 15 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม อ.พระแสง 23 23 0 0
8 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ ปส 07 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ม.5 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก 22 22 0 0