BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 02 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลวิชิต สรวรรษ เนียมรัตน์ 20 20 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 01 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ปวิดรา เนียมรัตน์ 20 20 0 0