BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 225 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 19 13 6 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 211 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 20 20 0 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 140 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ 24 23 1 0
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 123 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรณ์ 27 27 0 0