BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 225 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ทต.นางแล ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย 15 15 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 184 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ทต.จันจว้า อ.แม่จัน 21 21 0 0