BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ คพ 4-193 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 0 21 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ คพ 4-63 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ บ้านไร่นาน้อย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 26 26 0 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ คพ 4-33 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 23 23 0 0