BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 18-238 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 21 21 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 18-243 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วม (CC) หมู่ 8 บ้านศรีวังธาร ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ 8 4 4 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 18-192 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 23 23 0 0
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 18-191 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 21 21 0 0
5 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 18-161 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ทศ.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 20 20 0 0
6 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 18-95 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 16 16 0 0
7 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 18-47 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 เทศบาลจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 0 18 1 0
8 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 18-6 09 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายอุรี โยริยะ 22 22 0 0