BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 79 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 20 13 7 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 82 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 22 16 6 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 19 19 0 0