BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 หอประชุมอำเภอเอราวัณ นายนิดา สิมมาหลวง 18 13 5 0