BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 9(010) 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จ.อุดรธานี 31 31 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1(039) 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี นายณัชชา ทองมาศ 20 20 0 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2(008) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี นายณัชชา ทองมาศ 18 18 0 0
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1(020) 30 มิถุนายน 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมบ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ 8 ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี นายสุพัตรา นาผล 0 23 0 0
5 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1(010) 17 มิถุนายน 2561 19 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ชุติกาญจน์ ศรีแสง 22 22 0 0