BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 13 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 25 25 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 12 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 25 18 7 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 11 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 0 18 2 0
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 4 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดหนองไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 21 21 0 0
5 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 3 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านภูคำเบ้า ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 25 25 0 0