BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 215 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ห้องประชุมอบต.ถ้ำวัวแดง ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 27 27 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 77 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านหนองแซงน้อย ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 25 25 0 0