BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 428 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 วัดพระธาตุหนองบัว ต.ในเมือง 0 21 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 404 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 21 21 0 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 80 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาเลิน หมู่ 1 ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ 17 17 0 0
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 17 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 สพร.7 อุบลราชธานี 16 16 0 0