BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 96 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 กศน.อ.กันทรลักษ์ 12 12 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 85 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 18 18 0 0