BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 4 (206) 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 20 20 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 3 (129) 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา 20 16 4 0