BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง 0 21 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง 19 18 1 0