BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 7 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 29 28 1 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 25 24 1 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 25 23 2 0
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 25 24 1 0
5 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 22 22 0 0