BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ รุ่นที่ 4 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง 30 30 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ รุ่น 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 28 28 0 0