BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 13 13 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) 16 16 0 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 13 13 0 0
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 17 17 0 0
5 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) 19 19 0 0
6 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 22 22 0 0