BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 18 18 0 0
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 11 11 0 0
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย 23 23 0 0
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 62 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 14 14 0 0
5 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 7 7 0 0
6 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 61 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 23 23 0 0
7 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) 21 20 1 0
8 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) 12 12 0 0
9 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) 20 20 0 0
10 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 13 13 0 0
11 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) 19 19 0 0
12 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 21 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 0 0 0 0
13 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 19 19 0 0
14 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 20 12 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 0 0 0 0
15 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 17 17 0 0
16 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) 16 16 0 0
17 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 13 13 0 0
18 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 17 17 0 0
19 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) 15 15 0 0
20 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 16 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) 15 15 0 0
21 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) 0 0 0 0
22 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 12 12 0 0
23 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) 15 14 1 0
24 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) 14 14 0 0
25 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) 14 14 0 0
26 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 15 15 0 0
27 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) 19 19 0 0
28 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการแรงงาน 22 22 0 0