BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.พัทลุง 14 13 1 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 25 24 1 0