BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 9 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านสามแยก ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 21 21 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 24 13 11 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 25 11 14 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 0 22 2 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านสามแยก ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 23 23 0 0