BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล 21 21 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์มัสยิด ม.2 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล 25 24 1 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล 24 24 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล 20 20 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล 21 21 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล อ.เมือง 25 13 12 0