BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 19 กันยายน 2561 21 กันยายน 2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 26 24 2 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 21 15 6 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ อบต.น้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 25 14 11 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ อบต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 24 16 8 0