BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 24 16 8 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 13 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม 15 8 7 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง 17 13 4 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม 30 16 14 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง 29 28 1 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม 26 24 2 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง 26 23 3 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง 26 23 3 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 26 26 0 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 25 24 1 0