BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 หอประชุมที่ทำการอำเภอศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 23 23 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 หอประชุมที่ทำการอำเภอศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 22 22 0 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 หอประชุมอำเภอบางปลาม้า ที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 13 13 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 17 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 19 19 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 16 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 15 15 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 15 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมหมู่ 5 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 23 23 0 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 อาคารหอประชุมอำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 24 24 0 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม SML หมู่ 1 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 23 23 0 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 9 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 อาคารหอประชุมอำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 25 25 0 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 อบต.สนามชัย ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 20 20 0 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนัน ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 23 23 0 0
12 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนัน ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 23 23 0 0
13 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 26 25 1 0
14 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 28 28 0 0
15 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 18 17 1 0
16 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเขาพระ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 19 19 0 0
17 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อบต.ดอนกำยาน ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 21 21 0 0