BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 17 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 19 19 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 16 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 15 15 0 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 15 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ศาลาประชาคมหมู่ 5 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 23 23 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนัน ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 23 23 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ที่ทำการกำนัน ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 23 23 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 26 25 1 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 28 28 0 0