BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 25 24 1 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก 0 17 2 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี 0 14 3 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 94 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 21 18 3 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 80 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลากลางบ้าน ม.5 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี 23 23 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 81 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลากลางบ้าน ม.1 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี 22 22 0 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 40 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง 18 16 2 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 62 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองโพ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 22 20 2 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 78 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลเจ้าแม่ยี่เนี้ย ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี 20 20 0 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 79 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลเจ้าแม่ยี่เนี้ย ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี 17 17 0 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 20 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก 21 19 2 0
12 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 28 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 รพ.สต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม 23 22 1 0
13 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 29 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 รพ.สต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม 23 23 0 0
14 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.ชำแระ อ.โพธาราม 20 19 1 0
15 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก 21 21 0 0
16 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก 21 17 4 0