BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 142 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 25 24 1 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 139 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก 19 17 2 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 140 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านไร่ อ.ดำเนินสะดวกฯ จ.ราชบุรี 17 14 3 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 134 28 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดเขาดิน ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 23 23 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 122 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 23 23 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 123 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 22 22 0 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 121 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ทีทำการกำนัน ม.6 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี 24 19 5 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 95 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 วัดท่าเรือ ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 21 16 5 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 94 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 21 18 3 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 80 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลากลางบ้าน ม.5 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี 23 23 0 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 81 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ศาลากลางบ้าน ม.1 ต.บ้านไร่ อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี 22 22 0 0
12 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 40 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 วัดท้ายเมือง ต.พงสวาย อ.เมือง 18 16 2 0
13 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 62 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองโพ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 22 20 2 0
14 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 78 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลเจ้าแม่ยี่เนี้ย ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี 20 20 0 0
15 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 79 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลเจ้าแม่ยี่เนี้ย ต.ขุนพิทักษ์ อ.ดำเนินฯ จ.ราชบุรี 17 17 0 0
16 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 50 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.เจ็ดเสมียน อบต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 21 18 3 0
17 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 51 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.เขาชะงุ้ม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 21 19 2 0
18 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 43 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาขวาง ต.เขาขวาง อ.โพธาราม 24 20 4 0
19 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 21 21 0 0
20 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 23 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดคงคาราม ม.3 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม 25 24 1 0
21 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 35 14 กรกฎาคม 2561 16 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางกะโด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 22 21 1 0
22 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 37 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก 20 19 1 0
23 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 38 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนกรวย ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก 20 20 0 0
24 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 28 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 รพ.สต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม 23 22 1 0
25 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 29 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 รพ.สต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม 23 23 0 0
26 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 20 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนคลัง อ.ดำเนินสะดวก 21 19 2 0
27 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 15 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อบต.ชำแระ อ.โพธาราม 20 19 1 0
28 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 16 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้าแม่ธรณี อ.ดำเนินสะดวก 21 21 0 0
29 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 17 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก 21 17 4 0
30 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม 23 23 0 0
31 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม 20 20 0 0
32 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม 20 20 0 0