BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 169 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 วัดหนองน้ำเต้า ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 19 15 4 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 164 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 33 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 23 19 4 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 136 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 33 ม.2 ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร 15 15 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 107 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 วัดไตรยางวนาราม ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 29 26 3 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 92 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดดงเสือเหลือง ม.2 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 22 22 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 91 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาวัดดงเสือเหลือง ม.2 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 23 23 0 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 79 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ประชุม ม.13 ต.ดงเสือเหลือ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 25 25 0 0