BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 31 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ม.11 บ.ปางสังกะสี ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า(น้ำยาอเนกประสงค์) 20 14 6 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 32 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ม.9 บ.ดงซ่อม(ครองราชย์) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า (พิมเสน,ลูกประคบ) 25 16 9 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 36 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดเกาะตาเถียร ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก 25 17 8 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ม.7 บ้านใหม่เสรีธรรม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า (น้ำยาอเนกประสงค์) 25 23 2 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 29 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ม.5 บ.เด่นคา ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า(พิมเสน,ลูกประคบ) 20 15 5 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 35 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดเกาะตาเถียร ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก 0 18 3 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 19 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านสะแกเครือ ม.3 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก 21 21 0 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสค์บ้านสะพานสอง ม.12 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก 22 22 0 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 16 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.3 ต.วังหิน อ.เมืองตาก 21 18 3 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก 25 25 0 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ม5 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก 24 22 2 0
12 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 9 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ม4 ตำบลน้ำรีม อำเภอเมืองตาก 20 19 1 0
13 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันติสุข ม.8 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก 20 20 0 0
14 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านรักษ์ร่วมใจ ม.9 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก 20 18 2 0
15 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 วัดไม้งามหลวง ม.3 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก 23 23 0 0
16 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ม.1 บ้านเกาะตาเถียร ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก 20 20 0 0