BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 33 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 วัดบ้านโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก (น้ำยาอเนกประสงค์) 25 17 8 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 34 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ที่ทำการชุมชนชัยชนะ วัดท่าแค ต.เชียงเงิน อ.เมืองตาก (พิมเสน,ลูกประคบ) 20 13 7 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 31 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ม.11 บ.ปางสังกะสี ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า(น้ำยาอเนกประสงค์) 20 14 6 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 32 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ม.9 บ.ดงซ่อม(ครองราชย์) ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า (พิมเสน,ลูกประคบ) 25 16 9 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 36 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดเกาะตาเถียร ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก 25 17 8 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ม.7 บ้านใหม่เสรีธรรม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า (น้ำยาอเนกประสงค์) 25 23 2 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 29 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ม.5 บ.เด่นคา ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า(พิมเสน,ลูกประคบ) 20 15 5 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 35 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดเกาะตาเถียร ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก 21 18 3 0
9 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 27 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ม.1 บ.่เชียงทอง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า(น้ำยาอเนกประสงค์) 24 24 0 0
10 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 28 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ม.1 บ้านวังเจ้า ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า(พิมเสน,ลูกประคบ) 24 24 0 0
11 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 21 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หน้าวัดเกาะตาเถียร ม.1 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก 20 14 6 0
12 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 24 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ม3 บ้านประดาง ต.ประดาง อ.วังเจ้าจ.ตาก 22 17 5 0
13 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 20 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 วัดวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด 24 14 10 0
14 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 25 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 วัดศิลาลาด ต.แม่กุ อ.แม่สอด 18 18 0 0
15 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 26 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 วัดศิลาลาด ต.แม่กุ อ.แม่สอด 19 19 0 0
16 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 22 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 บ.ทุ่งกง ต.ประดาง อ.วังเจ้า (น้ำยาอเนกประสงค์) 23 22 1 0
17 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 23 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 บ.ทุ่งกง ต.ประดาง อ.วังเจ้า (ยาหม่อง) 22 22 0 0
18 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 17 12 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองบัวใต้ ม.2 ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก 20 12 8 0
19 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 19 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์บ้านสะแกเครือ ม.3 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก 21 21 0 0
20 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อาคารอเนกประสค์บ้านสะพานสอง ม.12 ต.วังประจบ อ.เมืองตาก 22 22 0 0
21 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 16 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.3 ต.วังหิน อ.เมืองตาก 21 18 3 0
22 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 อาคารอเนกประสงค์ บ้านลานเต็ง ต.วังประจบ อ.เมืองตาก 24 24 0 0
23 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 14 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดนาโบสถ์ ม.4 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า 25 25 0 0
24 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 15 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.6 บ.ใหม่พรสวรรค์ ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า 25 25 0 0
25 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 13 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านเพชรชมพู ม.7 ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า 25 25 0 0
26 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 12 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม ม.7 บ.ท่าทองแดง ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า 25 25 0 0
27 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อาคารเอนกประสงค์ ม.2 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก 25 25 0 0
28 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ม5 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก 24 22 2 0
29 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 9 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ม4 ตำบลน้ำรีม อำเภอเมืองตาก 20 19 1 0
30 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันติสุข ม.8 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก 20 20 0 0
31 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 7 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์บ้านรักษ์ร่วมใจ ม.9 ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก 20 18 2 0
32 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 อาคารประชารัฐ ม.4 ต.ไม้งาม รักษมัคคี อ.เมืองตาก 22 22 0 0
33 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 วัดไม้งามหลวง ม.3 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก 23 23 0 0
34 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 08 มิถุนายน 2561 10 มิถุนายน 2561 ม.1 บ้านเกาะตาเถียร ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก 20 20 0 0
35 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 บ้านเกาะตาเถียร 20 20 0 0
36 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 บ.เกาะตาเถียร ม.1 ต.ไม้งาม (รุ่น2) 20 20 0 0