BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 101 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 หมู่ 1 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 19 19 0 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 76 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 วัดหนองแม่แตง ม.1 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 22 22 0 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 69 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.หนองลวง อ.ลานกระบือ (ตามทะเบียนตุมรุ่น) 17 17 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 64 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.21 บ้านหนองบง อำเภอโกสัมพี จังหวัดกำแพงเพชร (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 27 27 0 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 33 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ม.4 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี (ตามทะเบียนคุ่มรุ่น) 21 21 0 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 58 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 25 25 0 0
7 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 41 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศูนย์การเรียนรู้ ม.9 บ้านไผ่ยาวสามัคคี ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง (ตามทะเบียนคุมรุ่น) 22 22 0 0