BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก วิทยากร ผู้เข้า ผู้ผ่าน ผู้ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างฝึก
1 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 35 32 3 0
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 46 41 5 0
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ต.เขาบางแกรก อำเอภหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 20 20 0 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 35 32 3 0
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ศาลาประชาคมหมู่ 5 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 46 41 5 0